สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด

ตารางกิจกรรมเดือนตุลาคม 2558

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2558 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558โครงการสหกรณ์พบสมาชิก 2 (วันที่ 1) เวลา 8.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558โครงการสหกรณ์พบสมาชิก 2 (วันที่ 2) เวลา 8.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
วันศุกร์ที่ 30 - วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ปี 2558 ณ จ.อุดรธานี

© 2015 by Teacher of Nakhon Pathom Saving and Credit Cooperative