กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน


       สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์กู้ ยื่นคำขอกู้ที่สหกรณ์ฯ ทุกวันทำการ


       วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน ไม่เกินค่าหุ้น


       ชำระคืนสูงสุด 24 งวด


       ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ย2557
       ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้2557