เงินฝากออมทรัพย์


       ฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

(คิดดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง)

       ฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

(คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
เงินฝากต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ยให้)

       ฝากออมทรัพย์เพิ่มทวี

 

ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

(คิดดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง
ไม่ถอนหรือปิดบัญชี เพิ่มอีก 1.00 ต่อปี)
(เงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป)