ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นโดยดำริของ นายทิพย์ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในสมัยนั้นเป็นผู้ร่วมดำเนินการร่วมกับบรรดาข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2499 ในชื่อว่า "สหกรณ์ครูนครปฐม จำกัดสินใช้" และได้จดทะเบียนชื่อ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐมจำกัด ประเภทสหกรณ์ธนกิจ มีสมาชิกแรกตั้ง 662 คน เงินสะสมรายเดือนจำนวน 1,706 หุ้น หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 17,060 บาท ในการดำเนินงานขอสหกรณ์ ใช้ข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ โดยไม่ได้ค่าตอบแทน จนถึง ปี พ.ศ.2509 จึงมีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่วหกรณ์ฯ เข้ามาปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน สำหรับด้านสถานที่ อาศัยรวมอยู่ในแผนกศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

ต่อมาธุรกิจมีการขยายตัว และสมาชิกมีจำนวนมากขึ้น ทำให้สถานที่เดิมไม่สะดวกแก่การให้บริการ ในปี พ.ศ.2525 ที่ประชุมใหญ่สามัญได้อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้ออาคาร 4 ชั้น บนเนื้อที่ 29.6 ตารางวา ราคา 3,426,467 บาท อาคารตั้งอยู่ ถนนราชวิถี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีการทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2527 หลังจากนั้นถัดมาอีก 11 ปี ธุรกิจของสหกรณ์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาคารและบริเวณโดยรวม มีความอึดอัดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสถานที่สำหรับจอดรถคณะกรรมการดำเนินการ จึงได้เสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อที่ดิน จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา ตั้งอยู่ ถนนลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รวมทั้งก่อสร้างอาคารแบบตึกขนาดใหญ่ 3 ชั้น พร้อมตกแต่งครุภัณฑ์ รวมราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประมาณ 50 ล้านบาท และใช้เป็นสำนักงานมาถึงปัจจุบัน© 2015 by Teacher of Nakhon Pathom Saving and Credit Cooperative