พันธกิจ(Mission)

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก โดยปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์สหกรณ์

2. บริหารจัดการสหกรณ์ฯ ตามหลักสากล

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

4. พัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้มีคุณภาพ


© 2015 by Teacher of Nakhon Pathom Saving and Credit Cooperative