กลยุทธ์(Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการออม

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุุณค่าแก่สมาชิก

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร


© 2015 by Teacher of Nakhon Pathom Saving and Credit Cooperative