วิสัยทัศน์(Vision)

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ ดำเนินงานโปร่งใส

ส่งเสริมการออม

หมายถึง ส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินกับสหกรณ์ฯ

พร้อมให้บริการ

หมายถึง มุ่งมั่นให้เจ้าหน้าที่พัฒนาการให้บริการกับสมาชิก

ดำเนินงานโปร่งใส

หมายถึง มีกระบวนการตรวจสอบการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล


© 2015 by Teacher of Nakhon Pathom Saving and Credit Cooperative